ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Правила за провеждане и за участие в Кампания „Name Your Mall“
09.01.2017 – 15.03.2017 г.

1. Организатор
1.1. Кампанията “Name Your Mall” е организирана от „Ве Консултинг“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шести септември” №1, с ЕИК: 200097396, наричано по-долу, за краткост „Организатор”. Настоящите правила са задължителни за участниците в Кампанията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в интернет във Фейсбук страницата на Name Your Mall: https://www.facebook.com/pg/NameYourMall и на www.nameyourmall.bg. Поправките или измененията влизат в сила след публикуването им на https://www.facebook.com/pg/NameYourMall и на www.nameyourmall.bg. 
1.2. Кампанията “Name Your Mall” се организира с рекламна цел за наименуването и популяризирането на реновиран шопинг мол на адрес ул. „Д-р Георги Странски” 3, Пловдив.

2. Период и място за провеждане на кампанията 
2.1. Кампанията с цел наименуване на шопинг мол , наричана по-долу, за краткост „Кампанията”, стартира, считано от 09.01.2017 г. и продължава до 15.03.2017 г.
2.2. Кампанията ще се проведе на три етапа, както следва:
2.2.1. 07.01.2017г. – 29.01.2017 г. приемане на предложения за имена на шопинг мола.
2.2.2. 30.01.2017г. – 26.02.2017 г. гласуване за най-добри предложения за имена на шопинг мола.
2.2.3. 27.01.2017г. – 15.03.2017 г. гласуване за най-добро предложение от възможни три имена на шопинг мола.
2.3. Предложенията и гласуването за имена ще се приемат на www.nameyourmall.bg и в определения период по т. 2.2.
2.4. Кампанията се провежда при условията на настоящите Правила

3. Право на участие
3.1. В тази Кампания право на участие има всяко   физическо лице, което пребивава на територията на Област Пловдив.  В случай, че печелившият е на възраст до 14 години, ненавършени до 15.03.2017 г. включително, наградата може да бъдe получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи във „Ве Консултинг“ ООД, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
3.2. Правото на участие в Кампанията принадлежи изключително и единствено на подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.

4. Начин на провеждане на кампанията 
4.1. През периода на провеждане на Кампанията желаещите могат да участват в нея, като подадат своето предложение и/или гласуват за име на шопинг мола на www.nameyourmall.bg. 
4.1.1. През първия период от кампанията, посочен в т. 2.2.1., всеки участник може да даде своето предложение, като въведе трите си имена, e-mail адрес и предложение за име. Всеки участник има право само на едно предложение. 
4.1.2. През втория период от кампанията, посочен в т. 2.2.2., всеки участник може да гласува за едно предложение от обявените на сайта, посочен в т. 2.3. Участникът трябва да въведе трите си имена и e-mail адрес и да посочи името, за което гласува. 
4.1.3. През третия и финален период от кампанията, посочен в т. 2.2.3., всеки участник може да гласува за едно от трите предложения на сайта. Участникът трябва да въведе трите си имена и e- mail адрес и да посочи името, за което гласува от възможни три. 
4.2. При подаване на предложение и/или гласуване за предложения, всеки участник има шанс да спечели една от трите награди, описани в т.5. Участниците, спечелили награди ще бъдат уведомени чрез посочения от тях e-mail адрес. 
4.2.1. Победителите трябва да отговорят на изпратения e-mail в рамките на 5 календарни дни. Ако отговор не бъде получен в рамките на посочения срок, посоченият победител губи право на награда и се избира нов победител. Организаторът не носи отговорност, ако изпратеният e-mail попадне в „Спам” (Spam) или „Джънк” (Junk) папка. 
4.2.2. Победителят получава своята награда в деня на церемонията по награждаване, посочен в т.5.3 .

5. Награди 
5.1. Наградите в Кампанията са общо 3 на брой, от които: 
5.1.1. Първа награда е пътуване до Париж за двама за един уикенд. Пътуването е на стойност до 1000 евро, включващи самолетен билет, хотел и джобни. 
5.1.1.1. Първа награда печели един от участниците, предложил и/или гласувал за името „победител”. Победителят се избира на случаен принцип. 
5.1.2. Втора награда е ваучер на стойност 1000 лв., валиден за магазините в мола. 
5.1.2.1. Всеки, участвал в поне един етап от Кампанията, може да спечели втора награда. Спечелилият втора награда се избира на случаен принцип. 
5.1.3. Трета награда е ваучер на стойност 500 лв., валиден за магазините в мола. 
5.1.3.1. Всеки, участвал в поне един етап от Кампанията, може да спечели трета награда. Спечелилият трета награда се избира на случаен принцип. 
5.2. Получаване на наградите 
5.2.1. Спечелилите награда по т.5.1. получават наградата си лично по време на организираната за целта церемония в т.5.3. 
5.2.2. При невъзможност на победителя да присъства на церемонията, посочено от него лице може да приеме наградата от негово име срещу представено пълномощно. 
5.2.2.1. При такова събитие победителят е длъжен предварително да уведоми Организатора чрез e- mail за невъзможността му да присъства на церемонията и да посочи името на упълномощеното от него лице. 
5.3. Церемония по връчване на награди 
5.3.1. Церемония по връчване на наградите ще се проведе на 30 март 2017 г., където ще бъдат наградени трима победители. 
5.3.1.1. Организаторът си запазва правото да промени датата на церемонията. 
5.3.1.2. Всички промени, свързани с церемонията, ще бъдат обявени на www.nameyourmall.bg 
5.4. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

6. Условия за валидност 
6.1. За да спечели, участникът в Кампанията трябва да изпълнил всички изброени по-долу условия: 
A. Да отговаря на и да спазва условията за участие, изброени в т. 3, т.4 и т. 5 от настоящите Правила; 
Б. Да присъства на церемонията по връчване на награди или да бъде представляван/а от упълномощено лице. 

7. Правни спорове  
7.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Кампанията, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

8. Прекратяване на Кампанията 

8.1. Настоящата Кампания може да бъде прекратена при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата Кампания. 

9. Разни 
9.1. С включването си в Кампанията участниците се отказват от всякакви права върху бъдещото име на мола в полза на неговите собственици. 
9.2. Съгласно ЗДДФЛ получените предметни и парични награди подлежат на облагане с данък върху стойността им. 
9.3. Всеки участник в Кампанията за наименуване на шопинг мола се счита за запознат с правилата й и с включването си в Кампанията се съгласява с нейните условия.